GWO BTT elektryczne

GWO Basic Technical Training moduł elektryczny

Basic Technical Training

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

Po ukończeniu podstawowego szkolenia technicznego Światowej Organizacji Energii Wiatrowej (GWO) Delegaci będą mieli świadomość zagrożeń napotykanych podczas pracy nad systemami hydraulicznymi, mechanicznymi, elektrycznymi i instalacyjnymi oraz sposobów kontrolowania i łagodzenia tych zagrożeń, przygotowując kandydatów do pracy zarówno na lądzie, jak i poza nim w branży energetyki wiatrowej.

Te moduły szkoleniowe mogą być prowadzone niezależnie od siebie lub jako samodzielne szkolenia. Moduł instalacyjny nie jest częścią obowiązkowego szkolenia BTT, a decyzja, czy szkolenie to powinno być obowiązkowe, należy do posiadacza dyplomu.

Szkolenie techniczne GWO Basic dzieli się na następujące cztery moduły:

– Hydraulika
– Mechanika
– Elektryka
– Instalacja

Moduły podstawowego szkolenia technicznego są skierowane do kandydatów, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w zakresie systemów hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych lub instalacyjnych, ale mogą być również wykorzystywane do podnoszenia kwalifikacji kandydatów, którzy posiadają pewną wiedzę, ale nie wiedzę na temat ich zastosowania w turbinach wiatrowych.

Szkolenie BTT umożliwi delegatom wykonywanie podstawowych zadań hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych i instalacyjnych pod nadzorem doświadczonego technika.

Standard GWO BTT określa minimalne wymagania.

Pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań standardu BTT, organizator szkolenia może zdecydować się na przeprowadzenie innego, podobnego, certyfikowanego szkolenia.

Organizator szkolenia określa, czy ustawodawstwo krajowe określa inne wymagania dotyczące podstawowego szkolenia technicznego.

Jeżeli tak, organizator szkolenia uwzględnia te zidentyfikowane wymagania w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia podany poniższej jest orientacyjny dla każdego, kto prowadzi szkolenie.

Niewielkie różnice są dopuszczalne, o ile nie zagrażają osiągnięciu celów przez wszystkich delegatów.

W planie zajęć modułu podano przybliżony czas trwania każdej z lekcji. Organizator szkolenia może wybrać dostarczenie elementów szkolenia zgodnie z innymi planami zajęć, o ile całkowity czas trwania nie zostanie skrócony, a elementy praktyczne nie zostaną skrócone.

Elementy teoretyczne mogą być dostarczane podczas ćwiczeń praktycznych, o ile jest to możliwe.
Jeśli następujące moduły są dostarczane jako część kompletnego szkolenia, wspólne elementy wprowadzenia i oceny mogą być łączone, skracając całkowity czas kontaktu.

W planach zajęć każdego z modułów sugeruje się, w jaki sposób można to osiągnąć.

Moduły czas trwania w ramach połączonego kursu:

  • Mechaniczny 13,67 godziny 
  • Elektryczny 9,92 godziny 
  • Hydrauliczny 8,92 godziny

OGÓŁEM 31,67 godziny

 

Umiejętności praktyczne są trenowane, a wszystkie elementy kursu są w miarę możliwości  prezentowane w formie slajdów.

Jeżeli szkolenie to stanowi część programu o dłuższym czasie trwania, całkowity czas  na dzień (efektywny czas szkolenia) nie może przekraczać 8 godzin, a całkowite szkolenie nie przekracza 10 godzin.

Całkowity dzień szkolenia obejmuje czas kontaktu, napoje i przerwy na posiłki oraz, w stosownych przypadkach, podróże pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi.

Jeżeli moduły mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny są dostarczane w ramach szkolenia łączonego, całkowity czas kontaktu szacuje się na co najmniej 4 dni szkolenia (co najmniej 31 godzin i 40 minut efektywnego czasu szkolenia).

Jeżeli moduły mechaniczny i instalacyjny są dostarczane w ramach szkolenia łączonego, całkowity czas kontaktu szacuje się na co najmniej 4 dni szkolenia (co najmniej 30 godzin i 55 minut efektywnego czasu szkolenia).

Jeżeli szkolenie jest realizowane jako osobne moduły, efektywny czas szkolenia dla każdego modułu jest następujący:

– Moduł mechaniczny jest szacowany jako kurs dwudniowy (co najmniej 13 godzin i 40 minut).
– Moduły elektryczny i hydrauliczny są oceniane jako 1,5-dniowe kursy (co najmniej 9 godzin 55 minut dla modułu elektrycznego i co najmniej 8 godzin 55 minut dla modułu hydraulicznego).
– Moduł instalacyjny jest szacowany jako kurs 2,5-dniowy (co najmniej 17 godzin i 40 minut).

Podstawowe szkolenie techniczne stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia.

Opiera się ono na założeniu, że uczestnik aktywnie pracuje w środowisku turbin wiatrowych.

 

Electrical module to:

  • podstawy elektryczności.
  •  ryzyko i zagrożenia związane z pracami elektrycznymi.
  •  funkcję i symbol elementów elektrycznych.
  •  funkcje różnych typów czujników.
  •  zinterpretować prosty schemat elektryczny i pokazać, jak go zamontować na obwodzie.
  • jak wykonywać prawidłowe i bezpieczne pomiary.