GWO BTT moduł instalacyjny

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł instalacyjny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

 • Wyjaśnić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem.
 • Wyjaśnij podstawowe mechaniczne wykończenie.
 • Zaprezentowanie sposobu wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasad i norm postępowania z kablami i ich instalacji.
 • Wyjaśnić podstawowe wykończenie hydrauliczne.
 • Wyjaśnić zasady działania zewnętrznych agregatów prądotwórczych podczas instalacji.
 • Wyjaśnij, jak wygląda przekazanie do eksploatacji.
 • Zidentyfikować główne czynności instalacyjne i wyjaśnić ogólne zagrożenia i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji.
 • Wyjaśnić system listy kontrolnej podczas całego procesu instalacji.
 • Wyjaśnić charakterystykę środowiska instalacji.
 • Wyjaśnić zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji.
 • Wyjaśnić podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych.

GWO Basic Technical Training moduł hydrauliczny

Basic Technical Training

Global Wind Organisation (GWO) jest stowarzyszeniem właścicieli i producentów turbin wiatrowych, którego celem jest wspieranie środowiska pracy wolnego od urazów w przemyśle wiatrowym.

Celem GWO jest opracowanie wspólnych szkoleń branżowych i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest istotnym i niezbędnym sposobem na zmniejszenie ryzyka dla personelu pracującego w branży wiatrowej na budowie oraz na zmniejszenie ryzyka środowiskowego w całej Europie i na świecie.

Norma ta została opracowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rozpoznawalne Podstawowe Szkolenie Techniczne w branży i została przygotowana we współpracy pomiędzy członkami GWO w oparciu o ocenę ryzyka oraz statystykę faktycznych incydentów i wypadków związanych z instalacją, serwisowaniem i konserwacją generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych.

Norma ta opisuje wymagania dotyczące podstawowych szkoleń technicznych rekomendowanych przez członków GWO. Norma obejmuje 4 moduły:
– Hydraulika
– Mechaniczne
– Elektryczny
– Instalacja

Członkowie Global Wind Organisation (GWO) uznają wyszkolone osoby za zdolne do bezpiecznego wykonywania podstawowych zadań hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych i instalacyjnych pod nadzorem doświadczonego technika.

Członkowie GWO zgadzają się, że wszyscy pracujący w przemysle wiatrowym powinni ukończyć podstawowe szkolenia techniczne związane z ich zadaniami.

Wszystkie prace powinny być wykonywane w zespołach złożonych z co najmniej 2 kompetentnych osób.

Wyjątki od powyższego mogą być dokonywane w oparciu o wewnętrzne zasady obowiązujące w przedsiębiorstwie.
Szkolenie jest weryfikowane poprzez bazę danych GWO WINDA.

Dodatkowe szkolenie może być wymagane z powodów specyficznych dla przedsiębiorstwa lub kraju.

Standard został zatwierdzony przez Komitet Sterujący GWO.

Basic Technical Training

Hydraulical

Standardowy moduł hydrauliczny GWO BTT, zagadnienia na kursie:

Podstawy hydrauliki.

Ryzyko i zagrożenia związane z pracą hydrauliczną.

Funkcje różnych typów pomp i zademonstrować, jak sprawdzić ciśnienie rozruchu/zatrzymania pompy.

Funkcje różnych typów napędów.

Funkcje różnych typów zaworów.

Funkcję akumulatorów i pokazać, jak je sprawdzić i naładować.

Funkcje różnych typów czujników.

Komponenty, które przenoszą olej.

Sposób postępowania z olejami.

Znaleźć różne komponenty na schemacie hydraulicznym.

Jak dokładnie mierzyć ciśnienie hydrauliczne.

 

Kurs można zrobić w za pośrednictwem naszej firmy w najlepszej cenie w Polsce.

GWO Basic Technical Training moduł elektryczny

Basic Technical Training

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

Po ukończeniu podstawowego szkolenia technicznego Światowej Organizacji Energii Wiatrowej (GWO) Delegaci będą mieli świadomość zagrożeń napotykanych podczas pracy nad systemami hydraulicznymi, mechanicznymi, elektrycznymi i instalacyjnymi oraz sposobów kontrolowania i łagodzenia tych zagrożeń, przygotowując kandydatów do pracy zarówno na lądzie, jak i poza nim w branży energetyki wiatrowej.

Te moduły szkoleniowe mogą być prowadzone niezależnie od siebie lub jako samodzielne szkolenia. Moduł instalacyjny nie jest częścią obowiązkowego szkolenia BTT, a decyzja, czy szkolenie to powinno być obowiązkowe, należy do posiadacza dyplomu.

Szkolenie techniczne GWO Basic dzieli się na następujące cztery moduły:

– Hydraulika
– Mechanika
– Elektryka
– Instalacja

Moduły podstawowego szkolenia technicznego są skierowane do kandydatów, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w zakresie systemów hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych lub instalacyjnych, ale mogą być również wykorzystywane do podnoszenia kwalifikacji kandydatów, którzy posiadają pewną wiedzę, ale nie wiedzę na temat ich zastosowania w turbinach wiatrowych.

Szkolenie BTT umożliwi delegatom wykonywanie podstawowych zadań hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych i instalacyjnych pod nadzorem doświadczonego technika.

Standard GWO BTT określa minimalne wymagania.

Pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań standardu BTT, organizator szkolenia może zdecydować się na przeprowadzenie innego, podobnego, certyfikowanego szkolenia.

Organizator szkolenia określa, czy ustawodawstwo krajowe określa inne wymagania dotyczące podstawowego szkolenia technicznego.

Jeżeli tak, organizator szkolenia uwzględnia te zidentyfikowane wymagania w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia podany poniższej jest orientacyjny dla każdego, kto prowadzi szkolenie.

Niewielkie różnice są dopuszczalne, o ile nie zagrażają osiągnięciu celów przez wszystkich delegatów.

W planie zajęć modułu podano przybliżony czas trwania każdej z lekcji. Organizator szkolenia może wybrać dostarczenie elementów szkolenia zgodnie z innymi planami zajęć, o ile całkowity czas trwania nie zostanie skrócony, a elementy praktyczne nie zostaną skrócone.

Elementy teoretyczne mogą być dostarczane podczas ćwiczeń praktycznych, o ile jest to możliwe.
Jeśli następujące moduły są dostarczane jako część kompletnego szkolenia, wspólne elementy wprowadzenia i oceny mogą być łączone, skracając całkowity czas kontaktu.

W planach zajęć każdego z modułów sugeruje się, w jaki sposób można to osiągnąć.

Moduły czas trwania w ramach połączonego kursu:

 • Mechaniczny 13,67 godziny 
 • Elektryczny 9,92 godziny 
 • Hydrauliczny 8,92 godziny

OGÓŁEM 31,67 godziny

 

Umiejętności praktyczne są trenowane, a wszystkie elementy kursu są w miarę możliwości  prezentowane w formie slajdów.

Jeżeli szkolenie to stanowi część programu o dłuższym czasie trwania, całkowity czas  na dzień (efektywny czas szkolenia) nie może przekraczać 8 godzin, a całkowite szkolenie nie przekracza 10 godzin.

Całkowity dzień szkolenia obejmuje czas kontaktu, napoje i przerwy na posiłki oraz, w stosownych przypadkach, podróże pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi.

Jeżeli moduły mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny są dostarczane w ramach szkolenia łączonego, całkowity czas kontaktu szacuje się na co najmniej 4 dni szkolenia (co najmniej 31 godzin i 40 minut efektywnego czasu szkolenia).

Jeżeli moduły mechaniczny i instalacyjny są dostarczane w ramach szkolenia łączonego, całkowity czas kontaktu szacuje się na co najmniej 4 dni szkolenia (co najmniej 30 godzin i 55 minut efektywnego czasu szkolenia).

Jeżeli szkolenie jest realizowane jako osobne moduły, efektywny czas szkolenia dla każdego modułu jest następujący:

– Moduł mechaniczny jest szacowany jako kurs dwudniowy (co najmniej 13 godzin i 40 minut).
– Moduły elektryczny i hydrauliczny są oceniane jako 1,5-dniowe kursy (co najmniej 9 godzin 55 minut dla modułu elektrycznego i co najmniej 8 godzin 55 minut dla modułu hydraulicznego).
– Moduł instalacyjny jest szacowany jako kurs 2,5-dniowy (co najmniej 17 godzin i 40 minut).

Podstawowe szkolenie techniczne stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia.

Opiera się ono na założeniu, że uczestnik aktywnie pracuje w środowisku turbin wiatrowych.

 

Electrical module to:

 • podstawy elektryczności.
 •  ryzyko i zagrożenia związane z pracami elektrycznymi.
 •  funkcję i symbol elementów elektrycznych.
 •  funkcje różnych typów czujników.
 •  zinterpretować prosty schemat elektryczny i pokazać, jak go zamontować na obwodzie.
 • jak wykonywać prawidłowe i bezpieczne pomiary.

 

GWO BTT moduł mechaniczny

Basic Technical Training

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

Po ukończeniu podstawowego szkolenia technicznego Światowej Organizacji Energii Wiatrowej (GWO) Delegaci będą mieli świadomość zagrożeń napotykanych podczas pracy nad systemami hydraulicznymi, mechanicznymi, elektrycznymi i instalacyjnymi oraz sposobów kontrolowania i łagodzenia tych zagrożeń, przygotowując kandydatów do pracy zarówno na lądzie, jak i poza nim w branży energetyki wiatrowej.

Te moduły szkoleniowe mogą być prowadzone niezależnie od siebie lub jako samodzielne szkolenia. Moduł instalacyjny nie jest częścią obowiązkowego szkolenia BTT, a decyzja, czy szkolenie to powinno być obowiązkowe, należy do posiadacza dyplomu.

Szkolenie techniczne GWO Basic dzieli się na następujące cztery moduły:

– Hydraulika
– Mechaniczne
– Elektryczny
– Instalacja

Moduły podstawowego szkolenia technicznego są skierowane do kandydatów, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w zakresie systemów hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych lub instalacyjnych, ale mogą być również wykorzystywane do podnoszenia kwalifikacji kandydatów, którzy posiadają pewną wiedzę, ale nie wiedzę na temat ich zastosowania w turbinach wiatrowych.


Szkolenie BTT umożliwi delegatom wykonywanie podstawowych zadań hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych i instalacyjnych pod nadzorem doświadczonego technika.

Standard GWO BTT określa minimalne wymagania.

Pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań standardu BTT, organizator szkolenia może zdecydować się na przeprowadzenie innego, podobnego, certyfikowanego szkolenia.

Organizator szkolenia określa, czy ustawodawstwo krajowe określa inne wymagania dotyczące podstawowego szkolenia technicznego.

Jeżeli tak, organizator szkolenia uwzględnia te zidentyfikowane wymagania w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia podany poniższej jest orientacyjny dla każdego, kto prowadzi szkolenie.

Niewielkie różnice są dopuszczalne, o ile nie zagrażają osiągnięciu celów przez wszystkich delegatów.

W planie zajęć modułu podano przybliżony czas trwania każdej z lekcji. Organizator szkolenia może wybrać dostarczenie elementów szkolenia zgodnie z innymi planami zajęć, o ile całkowity czas trwania nie zostanie skrócony, a elementy praktyczne nie zostaną skrócone.

Elementy teoretyczne mogą być dostarczane podczas ćwiczeń praktycznych, o ile jest to możliwe.
Jeśli następujące moduły są dostarczane jako część kompletnego szkolenia, wspólne elementy wprowadzenia i oceny mogą być łączone, skracając całkowity czas kontaktu.

W planach zajęć każdego z modułów sugeruje się, w jaki sposób można to osiągnąć.

Moduły czas trwania w ramach połączonego kursu:

 • Mechaniczny 13,67 godziny 
 • Elektryczny 9,92 godziny 
 • Hydrauliczny 8,92 godziny

OGÓŁEM 31,67 godziny

 

Umiejętności praktyczne są trenowane, a wszystkie elementy kursu są w miarę możliwości  prezentowane w formie slajdów.

Jeżeli szkolenie to stanowi część programu o dłuższym czasie trwania, całkowity czas  na dzień (efektywny czas szkolenia) nie może przekraczać 8 godzin, a całkowite szkolenie nie przekracza 10 godzin.

Całkowity dzień szkolenia obejmuje czas kontaktu, napoje i przerwy na posiłki oraz, w stosownych przypadkach, podróże pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi.

Jeżeli moduły mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny są dostarczane w ramach szkolenia łączonego, całkowity czas kontaktu szacuje się na co najmniej 4 dni szkolenia (co najmniej 31 godzin i 40 minut efektywnego czasu szkolenia).

Jeżeli moduły mechaniczny i instalacyjny są dostarczane w ramach szkolenia łączonego, całkowity czas kontaktu szacuje się na co najmniej 4 dni szkolenia (co najmniej 30 godzin i 55 minut efektywnego czasu szkolenia).

Jeżeli szkolenie jest realizowane jako osobne moduły, efektywny czas szkolenia dla każdego modułu jest następujący:

– Moduł mechaniczny jest szacowany jako kurs dwudniowy (co najmniej 13 godzin i 40 minut).
– Moduły elektryczny i hydrauliczny są oceniane jako 1,5-dniowe kursy (co najmniej 9 godzin 55 minut dla modułu elektrycznego i co najmniej 8 godzin 55 minut dla modułu hydraulicznego).
– Moduł instalacyjny jest szacowany jako kurs 2,5-dniowy (co najmniej 17 godzin i 40 minut).

Podstawowe szkolenie techniczne stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia.

Opiera się ono na założeniu, że uczestnik aktywnie pracuje w środowisku turbin wiatrowych.

 

Mechanical module to:

 • główne elementy,
 • systemy mechaniczne
 •  podstawowe zasady działania turbin wiatrowych.
 •  ryzyko i zagrożenia związane z mechaniką.
 •  rozumienie zasad połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontroli.
 • praktyczne umiejętności w zakresie używania narzędzi pomiarowych.
 • prawidłowe stosowanie hydraulicznych narzędzi do dokręcania i napinania.
 • zasady działania przekładni.
 • działanie układów hamulcowych i zademonstrować sposób ich kontroli.
 • działanie układu chłodzenia i zademonstrować sposób jego kontroli.
 • działanie układu smarowania i zademonstrować sposób jego kontroli.

GWO Sea survival – przetrwanie na morzu (offshore rescue)

GWO Sea survival – przetrwanie na morzu (offshore rescue)

Celem modułu jest

wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.

zademonstrować zrozumienie zalet i ograniczeń różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE powszechnie stosowanych na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.

zademonstrować bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.

zademonstrować wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.

wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.

zademonstrować odzyskanie i udzielanie pierwszej pomocy „człowiekowi za burtą”.

zademonstrować ewakuację z „WTG” do wody za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)

zademonstrować indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu.